//www.mgar.co.il ISO
חיפוש מתקדם
 
 
חדשות
08/11/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 1007: שינוי הגדרת "הורה יחיד" ל"הורה עצמאי"
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיית הנחות ופטורים מארנונה
20/10/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 1003: הפקת תלושים - בית הדפוס
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיית אכיפת גבייה
14/10/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 1001: הטלת ארנונה בדירות מפוצלות
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיית שומת ארנונה
24/09/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 998: תעריפי מים לצרכן שהינו עוסק מורשה
לנוחיותכם החוזר והתעריפים המעודכנים ל 1.10.2015 נמצאים בתיקיית צרכנות מים
24/09/2015
לידיעתכם פורסמו חוזרי משרדנו 999 ו- 91: השפעת ירידת שיעור המע"מ על תעריפי המים
לנוחיותכם החוזרים והתעריפים המעודכנים ל 1.10.2015 נמצאים בתיקיית צרכנות מים
03/09/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 996: חוזר רענון - עיקולי בנק אלקטרוניים
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיית אכיפת גבייה
03/09/2015
לתשומת ליבכם פורסם פורמט תוכנית עבודה לשנת 2016
הפרסום כולל מצגת וסרטון הדרכה למילוי הפורמט הפורמט וחומר העזר נמצאים ב: המקום של עובדי מ.ג.ע.ר >> היחידה הכלכלית >> פורמט תוכנית עבודה
12/08/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 995: קיום הליכי בקרה נאותים במחלקת הגבייה – רענון
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיית בקרת איכות. נהלי האיכות נמצאים ב: המקום של עובדי מ.ג.ע.ר >> יחידת איכות ובקרה >> נהלי איכות
14/07/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 89: עדכון תעריפי מים, ביוב ושירותים מסוימים, לתאגידי מים, לצריכה החל מ –01.07.2015
לנוחיותכם החוזר, התעריפים המעודכנים וספר תעריפי המים והביוב נמצאים בתיקיית צרכנות מים
14/07/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו 992: עדכון תעריפי מים לספקים מקומיים, לצריכה החל מ- 01.07.2015
לנוחיותכם החוזר, התעריפים המעודכנים וספר תעריפי המים והביוב נמצאים בתיקיית צרכנות מים
29/06/2015
לידיעתכם עודכן חוזר משרדנו מס' 988 בנושא: נוהל הגשת בקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לשנת 2016
תקציר ההבהרה: בחוזר משרדנו מספר 988 צוינה הבחנה של משרד הפנים בין רשויות איתנות ללא איתנות עם זאת, כוונת משרד הפנים הייתה לרשויות עצמאיות ולא עצמאיות – הבחנה שהוגדרה בשנת 2014 בין רשויות שבתמורה למתן הלוואה למדינה קיבלו תוספת של 0.3% בשיעור העדכון ע"פ חוק. לאור פנייתנו למשרד הפנים, השתנו ההגדרות וכעת שונה שם הטבלאות באתר משרד הפנים לרשות עצמאית ולא עצמאית. לנוחיותכם החוזר המעודכן והטבלאות הנדרשות להגשת בקשה חריגה נמצאים בתיקיית שומת ארנונה
22/06/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו מס' 988 בנושא: נוהל הגשת בקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לשנת 2016
לנוחיותכם החוזר והטבלאות הנדרשות להגשת בקשה חריגה נמצאים בתיקיית שומת ארנונה
28/05/2015
לידיעתכם פורסם שיעור העלאת הארנונה ותעריפי מיני'-מקס' לשנת 2016
לנוחיותכם הטבלה המפורטת נמצאת בתיקיית טבלאות חישוב >> טבלת ריכוז העלאות תעריפי ארנונה בין השנים 1986-2016
27/05/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו מס' 985 בנושא: חוזר רענון - פטור מארנונה לנכס הרוס/ניזוק
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיית הנחות ופטורים מארנונה
14/04/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו מספר 983: הנחיות בעניין הליכי גבייה מהאוכלוסייה המוגנת
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיות צרכנות מים ואכיפת גבייה
31/03/2015
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו מספר 84 בנושא: ניתוקי המים
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיות צרכנות מים ואכיפת גבייה
26/03/2015
לידיעתכם פורסמה חוברת הנחות לשנת 2015
לנוחיותכם החוברת נמצאת בתיקיית הנחות ופטורים מארנונה >> טבלאות הנחות מרוכזות
04/01/2015
לתשומת ליבכם פורסם חוזר מספר 975 בנושא: הארכת תוקף אכרזת המיסים (גביה)
לתשומת ליבכם החוזר נמצא בתיקיית שומת ארנונה
15/12/2014
לידיעתכם פורסם חוזר משרדינו מספר 971 בנושא: החרגה נוספת לעניין מתן הנחה לפי מבחן הכנסה
החוזר מפורסם בספרייה מקצועית תחת הנחות ופטורים מארנונה
12/11/2014
לתשומת לבכם פורסם חוזר משרדנו 964 בנושא : הנחות מארנונה לישובים בתחום סובב עזה בשנים 2016-2014
החוזר מופיע בספרייה מקצועית תחת הנחות ופטורים מארנונה.
03/11/2014
לתשומת לבכם פרסום YNET - הנחות בארנונה לשדרות ועוטף עזה
ב 29.10.14 פורסמה כתבה ב YNET על הגדלת ההנחה בארנונה לשדרות ויישובי עוטף עזה תוכן הפרסום : בעקבות ההחלטה לסייע ליישובי הדרום לאחר מבצע "צוק איתן" שר הפנים סער חתם על תקנה המגדילה את אחוזי ההנחה בארנונה לתושבי שדרות ועוטף עזה מ 30% ל 45% ולבעלי עסקים מ 24% ל 39%. לתשומת לבכם: כרגע מדובר בעדכון ב Y NET בלבד ואין פרסום סופי לאותה התקנה ברשומות.
28/07/2014
לידיעתכם פורסם חוזר משרדנו מספר 954 בנושא צרכן גדול בתעשייה
החוזר מופיע בספרייה מקצועית תיקיית צרכנות מים
02/06/2014
לתשומת ליבכם פורסם חוזר משרדנו מספר 949 בנושא עדכון שיעור הריבית על תשלומי החובה
החוזר מופיע בספריה מקצועית תיקיית ריבית והפרשי הצמדה
01/12/2013
לידיעתכם פורסם חוזר משרדינו מס' 931 בנושא: תיקון לחוק פקודת העיריות – צו ארנונה 2014.
החוזר מתוייק תחת תיקיית שומת ארנונה בספרייה המקצועית
07/10/2013
ע"פ ההסכם בין מרכז השלטון המקומי לבנקים, תעריף השירות בגין עיקול בנק ממוחשב יעמוד על 2 ש"ח לתשובה שלילית ו-21 ש"ח בגין תשובה חיובית.
התעריף הינו מוצמד למדד ובתאריך 1.1.14, יעלה תעריף התשובה החיובית ל-25 ש"ח. מי שיעביר טפסים לבנק לאומי, בעבור חיוב ישיר של חשבון הבנק, תעריף התשובה החיובית ימשיך לעמוד על 21 ש"ח. בספרייה המקצועית תחת תיקיית האכיפה מצורפים מסמכים בנושא וכן טופס להעביר לבנק לאומי
11/09/2013
פורסם חוזר מספר 926- בנושא דיווח על צריכת נפשות המוכר לרשות המים
לנוחיותכם החוזר נמצא בתיקיית צרכנות מים
29/08/2013
פורסם חוזר 924 - בנושא שיעור עדכון הארנונה - שינוי חקיקה
החוזר נמצא בתיקיית שומת ארנונה
15/08/2013
לידיעתכם, משרד הפנים פרסם קוים מנחים להגשת בקשות חריגות לשנת 2014 וכן קווים מנחים לאופן אישור הבקשות של שנת 2013
חוזר בנושא יועבר בהמשך מצורף קישור לפרסום משרד הפנים http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalRate/Pages/IshurCharig.aspx
01/07/2013
מי אביבים גבתה 18% מע"מ בגין צריכה של ינואר - מצורפת כתבה שפורסמה היום בכלכליסט
בכתבה מוסברת עליית תעריפי המים וכן הסבר מדוע מי אביבים גבתה 18% מע"מ בשל צריכה מחודש ינואר - שכן גובה המע"מ נקבע לפי מועד התשלום. לתשומת ליבכם
09/06/2013
רפורמה בתאגידי המים- הושג הסכם
מרכז השלטון המקומי ומשרד האוצר הגיעו להסכם על יישום רפורמה בתאגידי המים והביוב. על פי מתווה ההסכם, החל משנת 2014 יוכרו כל תאגידי המים הקיימים כתאגידים אזוריים לצורך חישוב עלויות התפעול, כך שסך התשלומים עבור פעילותם יהיה נמוך משמעותית מהמצב כיום. המתווה החדש יאפשר לתאגידי המים לבחור אחת מבין 3 חלופות: • מיזוג מלא בין תאגידים קיימים, כך שכל הנכסים יאוחדו לתאגיד אחד. • תאגוד אזורי במתווה שיאפשר שיתוף בין תאגידים בנושאי תפעול והנהלה. • השארת התאגידים הקיימים במתכונתם הנוכחית. החקיקה שתאפשר תאגוד אזורי, תוגש במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2013 – 2014 שתכלול גם את השלמת החקיקה על פי המלצות "ועדת ניסן", להסדרת יחסי השלטון המקומי עם תאגידי המים.


חברת מ.ג.ע.ר נוסדה בשנת 1990 והינה החברה המובילה בתחום ארגון וניהול מערכות גביה במיסוי המוניציפלי ברשויות מקומיות, תוך הפעלת כל הגורמים המשרתים מערכת זו בתיאום ובשילוב מערכות משיקות.
          

                                                                                                                     

החברה מספקת שירותים ללמעלה מ- 100 רשויות מקומיות ברחבי הארץ, אשר סך כל הגבייה בהן מגיע לכ- 4 מיליארד ₪.

גודלה של חברת מ.ג.ע.ר ופריסתה הרחבה בכל חלקי הארץ מאפשרת גמישות, ניוד עובדים והעמדת כח אדם באופן מיידי לרשות הלקוח בתאם לצרכיו ולדרישותיו. 

החברה מונה למעלה מ- 800 עובדים ביניהם מנהלי מחלקות גבייה, עובדי גבייה, כלכלנים, עורכי דין, רואי חשבון, אנשי מנהל ומתכנתי מחשב. רובם הגדול של עובדי החברה מחזיק בתארים אקדמיים ו/או בתעודות הכשרה מקצועיות.

 

החברה מחזיקה בתו-תקן ישראל בינלאומי 9001-ISO מטעם מכון התקנים הישראלי לתכנון, ארגון ותפעול מחלקות גביה וצרכנות מים עירונית.

חברת מ.ג.ע.ר הינה החברה היחידה שבה תו התקן ניתן לכל אחד מסניפיה בנפרד בנוסף למשרדיה הראשיים של החברה.

 

קשריה המקצועיים של חברת מ.ג.ע.ר עם לקוחותיה, מבוססים על יחסי אמון הדדיים הנובעים מגישתה המקצועית והשירותית של החברה. 

 

 

בניית אתרים
2007 © מ.ג.ע.ר – מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ